عزیمتی برون از خویش

عزیمتی برون از خویش

 

 تصویر بادهای غبارین استوا
 در انتظار مرد مسافر جوانه زد
 و مرد مسافر
 با تیغ بازوان بلندش
 عرض هوای ساکن سربی را
 در امتداد محور « او ایکس » پاره کرد
 و محور « او ایکس »
 طول عزیمتی است برون از خویش
 و ایکس
        پایان روزهای مکرر .