غزل شین

غزل شین

 

محو این شبگونه ، خواهم بود
 محو این شبگونه ی خوشتاب عطر انگیز
 بی تو ،
     ای شب ، ای شب خوشرنگ آهنگین
 چون توانم صبح کردن ، چون ؟
 بی تو کی خواهد شدن شبگیر
 این بلند شبرخ شبتاب
 این شب بشکفته در مهتاب .