فرهاد

فرهاد

 

هاله ی اندوه  گنگی  در نگاه سرد «شیرین»  است
 تکیه داده  بر ستون  مرمر  ایوان  مهین بانو
گربه آبستنی  خوابیده  بر دامان او
                                          آرام می خُرَد

نقش  «شیرین»  در شمال  باغ
مانده  آویزان  ز شاخ  سیب
«خسرو»  دلداده  بر معشوق دیگر،  زیر  لب  با  طعنه  می خواند
 چشم  این تصویر
 کی  نشانی  دارد از چشمان  عاشق پرور «شیرین» ؟
«خسرو»  یکدم  گوشمالی  می دهد  زه را  و می گوید
  چشم «شیرین»  نقطه ی  خوبیست،  فرمودیم
 آزمودن  این کمان تازه  را شاید .

تیری  از ترکش  برون  آورد   سالار کمانداران
- خسرو عالم
 این خدنگ  پارتی،  این  باز خوش  پرواز
  آشنای چلّه و  شست   است .

 برقی  از کوه بلند  بیستون  برخاست
  آذرخش  تیشه ی  «فرهاد» ؟
  شعله  خشمی  فروزد  در نگاه  نقش
بانگ  رعد آسا
  خروش  سینه ی  فرهاد
خواب  را از دیدگان  گربه  می گیرد.