لحظه

لحظه

 

 وقتی که بیدار  - خوابی
 چیزی می شوی
 آن حال
 « آن » نیست
 آن وقت
 من ،
     این نیستم
تو ،
    آن نیستی

هان ....
    ای خدای کوه
            فرهاد ،
             فریاد .
ما را مبر ز یاد
 در وقت وقت ها
 وقتی که او
 بیدار - خواب
 چیزی است .