مار

مار

 

  فرشی  گستردم از زمّرد
 که  پای  حوا آرامد
  عطر  افشاندم
 تا هوای  اتاق  رابرتابد .

  هفتاد عقیق
 در
 هفت  سر
  سر بر کشیده 
 از هفت شاخ  شمعدان  مقدس
اما
روشن نمی شود
 ظلمات  اندرون،  تا
 این پا به جایِ  افسرده
  با خط  مار لغزنده ، تَرَک  بردارد
 یک جویبارک تکیده  گردد.