مدار قلب تو

مدار قلب تو

 

 وقتی که باد
 از دور سوی مشرق دیدار می دمید
من بادبان دست بزرگم را
 سوی مدار قلب تو افراشتم بلند
 و ماه
در مدّ شامگاهی خود ، سبز می وزید.