مرگ و میلاد

مرگ و میلاد

 

در استوای خون «  لوتر کینگ »
خورشید ایستاد .
 روز بزرگ تاریخ
آغاز می شود .
او
بکر وسیع قاره ی افریقاست .
 او
مفهوم قهرمانی انسان قرن ماست .
و پرچم صداقت خورشید
 بر نیزه های خشم سیاهان
 میلاد یک سیاه زبر مرد را
                                 تعبیر می کند .

 

ایضاح و اشاره : حافظه ی تاریخ ، مرگ پیشوایان ملی را توام با میلاد پیشوایانی دیگر - و گاهی درخشان تر از پیشینیان- ثبت کرده است .    در این شعر « میلاد یک سیاه زبر مرد »  کنایه از بشارت مفسران اجتماعی  امریکاست در باره ی ظهور استیو کلی کار  مایکل .