معمار این جدایی

معمار این جدایی

 

هرگز ، پروا ندارم اینکه بگویم :
            من کشته ام .
            من کشته ام .
هان بنگرید
خون می چکد
 از پنجه های تشنه به خون من .
 من کشته ام
                    او را
او را که سال هاست
 معمار این بلند غم انگیز لال بود
معمار این جدایی  بیمار
این بین ما نشسته :
                                دیوار .