منصور

منصور

 

 منصور
 بالای دار
 بالاتر از  من
  بالاتر از تو
 بالاتر ازخاک
  نزدیک  تر به خالق  افلک