منظره

منظره

 

 با آبشار می آیی و ،
         در ساکن  نمی پایی .
ای ارتفاع سبز
 ای منطق وسیع
این مسافر لغزنده را
 درنگی در خون ، نیست
بر بستر رودش  فرو ریزد این لغزنده را
که چون گَرد ارتفاع برخیزد
 هر فلس ، شتاب ذره دارد
 و من ،  در کف دستم ، خواهم شمرد :
                                    شتاب های فلسی را