میدان ها

میدان ها

 

 از گوشه ی  جنوبی  میدان
  تنها
 نگاه کن
 در آسمان  کبوتران  را
 معلق زن
 و زمان  ماسیده
 در نگاره ی  ساعات گیج.

 فواره ها
 کوتاه  و سرشکسته  می ریزند .

  بگذار  در سکوت  بمیرند
  آنان  که دست بسته  بر پهنه  می رانند .

  زنهای  باردار
 مردان  معلق  را بر نمی تابند
بگذار
  تغییر نام  را به دروغ  یا که تعصب
( فرقی  نمی کند )
 تعبیری  از ندامت  نامند .
 بگذار
 دیگر کسی  نگوید
                      تاکسی   
                                             میدان اعدام .
  تا
        رانندگان به طعنه  نپرسند
حاجی!        
 کدام اعدام ؟