نقطه ها

نقطه ها

 

  از تند شیب رود  گذشتیم
  چیزی  ورای  خستگی  کار و  کارزار
 در ما  جوانه زد

 مهتاب بود
 با هر شتاب  ما
  بر رود  خط  سیمین  پیدا
 خط  ابتدا
  ما را برای  زمزمه  در  بدر ِ نیمه شب
 یکدم  بهانه داد
تا انتها
 اما
 هر خط
  مجموع  نقطه‌ها  ، تنها
  در کار و کارزار .