نمایش

نمایش

 

بازیگران ،
         بازی را
 چندان به جد نگرفتند
 تا آن فریب هر شبه ،
        باری
 یک لحظه در نقاب بماند .
درد این نبود که باید
 تا آخر نمایش بنشینم
 و  در اوج هوشیاری
 بنشینم و ،
        با چشم های باز ، ببینم .
 درد این که من ،
 با اولین اشارت فهمیدم
 میزان به عدل نمی سنجد
 و داور ... با چشم های بسته ....

 

 و آن سر ،
 که می رود
 سر مرد ستمبرست .
 و
 عدل
 مفهوم باستانی « زنجیر » و
                         آن « خر » ست .