نیاز

نیاز

 

ای عطر بهار زندگانی .
 ای ماه شکفته ی دل افروز .
 ای پیک دیار عشق و مستی .
 ای جام شراب خنده آموز .

 

یک لحظه بپیچ در مشامم .
 یک شب بنشین بر آسمانم .
 یک بار بزن در نیازم .
یک جرعه بریز بر زبانم .

 

 تهران . فروردین ماه 1333