واژه برکت

واژه برکت

 

 تا بادها
با پرده های ساکن باد آس روستا
از آشتی سخن بسراید
 دستان چوب پنبه ای من
 در خواب های زرد گندمگون
 نان :
    - تکرار واژه ی برکت - را
                                    از بر کرد .
 و بر صف بلند منتظران
                            شادمانه خواند .