وداع

وداع

 

 وقتی که  آمدی
 ماه در  بَدر بود
باد  ساکت  شد
 وقتی که  می روی
  در سایه سار بید باغچه ، مجنون
  بر آبنوس  شانه  لیلی  می گریید .