… و سرخ ها

… و سرخ ها

 

از همه سبزی که در من زیست ،
 از همه سرخی که در او زیست ،
در شبی :
    - پرخنده .
        - پرفریاد .
            - بی تشویش .
سرخ ها و سبز ها ،
 آمیزه ای خواهد شد و جاوید خواهد زیست .
رنگ ها
 رنگین این شب را ،
 در نهفت باور خود ، نطفه می بندند !