پاسخ ویس به رامین

پاسخ ویس به رامین

 

  کنون که  راز  کبودی  ز پرده های  غروب
 گرفته  تنگ  ترم  از پیامک  شه گو
 به تک  سبز تو ، چونان عَشقّه  می پیچم
که عطر  باده ی  نابیم  در خیال  سبو.