پدر

پدر

 

رویای  روز  را ، تا از سر گیرم
 در می بندم  بر هرچه  خوانده ام
 و ازفراموشی  می خوانم :
 مرگ ِ رستم
 چیزی
         کم  دارد ....

دست مرا بگیرید،  کز شک گذر کنم
اما، قسم  به
                     واژه ی  سهراب
او
 می تواند  قدیسی  باشد،  و
 هر قدیس
 می تواند  پهلو دهد به دشنگی ، دشمن
 ( پدر هم ! )