پرسه : 2

پرسه : 2

 

 پیراهن   حریرت
 وقتی که خیره می شوم
 خوش  می لرزد   در گلوگاهت
  طرح  دل تپنده در چشمه سار  صاف

  خط  چه دارد ؟
 یک لحظه  در  فراز  و یک  لحظه  در نشیب
 با هر شکسته  شطحی  نوشته  بر پرند آبی

پوست  که نو می کنی
خط  و خالی  دیگر  می یابی
 نیشم  نمی زنی
  به تیمارم می نشینی

 پوست  که می اندازی
 آوازت  می جرنگد
جِرنگ  زنجره
 جِنگاجِنگ.