پرسه : 7

پرسه : 7

 

و سرانگشتی  که  پرنیانی  است.

 آمیزه ای  از شیر وُ نور .

 با این شتاب  که در تُست
  حِصّه ی  من حسرتی  بیش  نیست .

 دیده می بندم که بگذری
 بازآمدی  اگر
 بیادآر
آوند  این گیاه تشنه
 با سخاوت  باران  بیدار می شود .