پرواز 1

پرواز 1

 

دستی فضای سبز پریدن را
 در پنجه اش فشرد
 و جوهر پَرِش
در استوانه ی سقوط ،
            فرو ریخت .
 خون پرنده ،
 آیینه شد .
 و آیینه
در بازتاب واژه ی پرواز
 تا دره های  حنجره ی خونبار
             جاری  است .
اینک پرنده ، اینک پر
 و آیینه شکسته ی پرواز
 وقتی که میله های قفس را
 از بَر می خواند ....