پرواز 2

پرواز 2

 

چیزی پر پریدن را می بُرَد
 در باد ، شاید خنجر می روید
 و خنجر ،
 با واژه ی پریدن
 از خون می گوید .
 منقار این کبوتر
 شاید پیامی دارد
منقار
 از شاخه های زیتون می گوید
 از خون می گوید .