پرواز 3

پرواز 3

 

پرنده ماند و
             سلطنت پر
پرنده دید ،
            هر پنج
چون پنجه ی بریده در جام است
 اما نشستن بر آن
رها شدن از وادی سر انجام است .
 و
 هر هفت
 سی مرغ را به وادی هفتم :
            - فنا -
گذر داده است .
پس از پنج
 تا هفت
 در هفت
 سی مرغ ؟
 سیمرغ ؟

پرنده ماند و
            وادی حیرت .