پرواز 4

پرواز 4

 

جنگل ،
 شوق پرنده را ،
            پرواز داد
 و طوطیان حیرت را
 از همرهان اینه ، با واژه های راز
 آواز داد .
آواز ،
 در لابلای شاخه ی شب ، آویخت ،
 و برگ ها
 از لرزش شبانه ، فرو ریخت ...
 آنگاه
 منقار سرخ ماند و سر سبز