پرواز 5

پرواز 5

 

پرنده ،
 چندان به اوج رفت  که پنداشت
 در چاه آسمان
            پرواز می کند .
 پرنده
 در نی نی دو چشم عقابی
نخجیر شد .
 خواب پرنده :
           - قله ی پرواز -
در پنجه های مرگ
 تعبیر شد .