پیام رامین به ویس

پیام رامین به ویس

 

  شکفته باغ  اناران  به سایه روشن ِ صبح
  لبت  به بارش  باران چه قطره ها  که نمود
  هوای  ساحل ِ  بحرین  و عِقد ِ مروارید
نفس نفس  ز ِ تَک  باد فرز می بارید .