پیوند

پیوند

 

به : دکتر رضا براهنی

از قلب من که دشت بزرگیست ،
 - دشتی برای زیستن باغ های مهر -
 غم ، با تمام تیرگیش کوچ می کند .

 

در نور پاک صبح
اندام من ،  ز خواب گران می شود تهی .
در دستهای من
 گویی توان گمشده یی ، یافت می شود .

 

 از قلب من که دشت بزرگیست ،
 - دشتی برای زیستن باغ های مهر -
اینک گیاه دوستی جاودانه ای
 سر می کشد ز نور توان بخش آفتاب .

 

 آوند این گیاه پر از خون آشتی است .

 

 من این گیاه را
تا بارور شود ؛
 با نو گیاه دوستی دستهای تو ،
                                    پیوند می زنم .