کلمات

کلمات

 

    در ابتدا کلمه بود
    « انجیل یوحنا »

 زن جاودانه زیست .


 و انسان
در حشمت بلوغ
 یک قطره شد
 و طرح تولدی
 بر جاده ریخت .

 

 مرد عاشقانه مرد .
زیباست
        زیباست
اندام زن
 با انحنای حاملگی
                    جاودانگی
 و هر نفس
 چون
 بر تارهای حنجره آویخت
 پندار انسان را
                         تعبیر کرد
 و واژه ها متولد شد .
 در ابتدا کلمه بود ،
گویند ...
و این
 راز پیوند جاودانه ی انسان و واژه هاست .

 

من دیده ام که حنجره ی انسان
 با معجز آشناست
 آن دم که انسان
 فریاد می کشد
 و در بشارت فریاد
بانگ رهایی است
 یک معجزه ست
 و معجزه
اثبات بودنست .

 

در پشت در
 از ره رسیده ایست  که فریاد می کشد .
 این
    فریاد آشناست .
دیوارها ضیافت درها  را
 با اشتیاق گرم به پاسخ شتافتند .

 

دیوارها
            سرشار از فصاحت اعداد .