کولی رام

کولی رام

 

از درم آمد
مست و هراسان
 ریخته بر دوش
 زلف پریشان .

 

- دیر شده ؟ نه
 کولی زیبا .
 خلوت کام است
 باز آ ، باز آ .

 

پرده بیاویخت
شمع فرو کشت
جامه برون کرد

...........

 

تهران . اسفند ماه 1332