کوهستان

کوهستان

 

پس  قلعه  ساکت بود
                             دیدم
  ریگی  که از طنین  قهقهه کبکی
تا انتهای دره فرو لغزید .

  کبک
  قیقاج  می پرید  و بر ماهور
                             هاشور می زد .
 تیرم  کمانه  کرد وُ در
 رنگین کمان سینه  ریز  آبشارکی  بارید.

 از هیبت  یک  آن  کوهستان 
                                    سردم شد .
 « قیصر »  خِف نکرد
  سربالا  گرفت
  قنداقه ی  تفنگ  را
 بویید  و له له زد .