کوه

کوه

 

باد
 پیک  نشاط پرور دشتان
 باران
         هجای  ابر بلندای  آسمان
 کوه
 کان  هزار  گوهر  نایاب
رازینه دار ما در اعماق
 دامن  گشوده  ، سرکش  ،  خاموش.