یادمان

یادمان

 

 آری جوانی
  در باور  طبیعت،  زیبایی است
و  زیبایی  در گفته ی  حکیمان
                     چیزی  «مناسب  مقصود»            
  «مقصود»  زندگی است
  و هر دو روی سکه ی  مقصود
                                     آزادی.
 پس  در آستانِ  جوانی
برخیز تا
پیوند  جاودانه ی  خود را
 بر کاغذ  سفالی،  سنگی
 یا بر  حریر  آخته  شمشیری
 با واژگان  زنده  یک خط آشنا
 بنویسیم.
  و در مصافِ  بودن
 این یادمان  عهد  جوانی  را
 چونان  شعری،  واخوانیم :
 زیبایی ، جوانی
این  طُرفه ی  مناسب  مقصود .