یاد

یاد

 

 میدان تهی است
 و قهرمانان خسته اند
 مردان خوب
 بر اسبهای خوب ازین پهنه رفته اند .