یاد

یاد

 

 از دورها می آیی  و پایت خسته
 طشت گلاب ، کنار تخت
...........
 که طرح پای مرطوب تو
            بر قالی
طرح  سعادت است :
- سعادت تقویم نعل ها -
 ..............
که من از سندل تو
بوی آشتی می شنوم
 گیسوی تو
 گیسوی تو
 می بویمش تا نفس دارم
 از مزرع فلفل  یا دارچین
            فلفل یا دارچین
 و از کدام مدار گرمسیری جدا شده ای ؟

تا می روی
 پنجره ها را فراز می کنم
 که  عطر تنت  را به گلدان
 شبهنگام ، همه آب می دهم .