2

 

عشق ... عشق ... عشق
 این پژواک کلام فدسی توست
 و این جذبه
 وه ، که دو کوه را پیوند می زند
 وصل ،
         این سرزمین ایمان
 در این آدینه
 همگان به سوی  قبله عشق نماز می گذارند
سر عشق تو
گشوده باد بر ما ،
 برما که سر به سجده ی طاعت عشق نهاده ایم ،
 و مُهر مِهر تو را
 بر پیشانی  نقش می زنیم .

 ای مُهر خاکین
مرا به سرزمینی رهنمون باش که
 از خون عشق گلگون باشد .
 آه ، ای لاله ها
 سوگند که در رگ ناهوشیارم
 همه رنگ و بوی شماست .