5

 

من بودم
      و
تو بودی
 من کوهی
     و
تو کوهی
و بین من و تو ، تَراوای هوا
 از آن پس وقت جذبه و برکت
 من فرود آمدم
    و
 تو فرود آمدی
 و من و تو در هم  تَراویدیم.

 

 دیگر  نه کوه ، نه من ، نه تو
 که درخت « ما »
 مناجات  این وادیست .