آغوش

27/10/2017

آتش پا

27/10/2017

کیجا

27/10/2017

پله

27/10/2017

در باز

27/10/2017

ره آورد

27/10/2017

نهفته

27/10/2017

دود

27/10/2017

آفتاب

27/10/2017

حماسه

27/10/2017

شراب جلفا

27/10/2017

کولی رام

27/10/2017

گل ناز

27/10/2017

دکل شکسته

27/10/2017

با نسیم بهار

27/10/2017

زنجیری برای دست شعرم

27/10/2017

مرداب چشم او

27/10/2017

دیوار مرگ

27/10/2017

علف هرزه

27/10/2017

تصویر

27/10/2017

مینای آرزو

27/10/2017

یار

27/10/2017

سرود باران

27/10/2017

ننگ

27/10/2017

عطش

27/10/2017

نفرین شده

27/10/2017

یک شب

27/10/2017

پنجره

27/10/2017

گردن بند

27/10/2017

بی نشان

27/10/2017

نیاز

27/10/2017

من و تو

27/10/2017

نامه سرخ

27/10/2017

تمنای گناه