از سرزمین آینه و سنگ

05/11/2017

سالنما

05/11/2017

سعد

05/11/2017

یاد

05/11/2017

بید و باد

05/11/2017

شب

05/11/2017

خاکستر

05/11/2017

طرح

05/11/2017

شفاعت

05/11/2017

سرسرک

05/11/2017

عاشقانه

05/11/2017

احساس

05/11/2017

بوی ماه

05/11/2017

کبود وار

05/11/2017

دهلوی پیک

05/11/2017

شنل آفتاب

05/11/2017

مرز چل

05/11/2017

نمایش

05/11/2017

خواب

05/11/2017

صبور سال بد من

05/11/2017

لحظه

05/11/2017

لحظه

05/11/2017

در جمع کورها

05/11/2017

« خورشید در دست توست »

05/11/2017

بر آستان ….

05/11/2017

پرواز 5

05/11/2017

پرواز 4

05/11/2017

پرواز 3

05/11/2017

پرواز 2

05/11/2017

پرواز 1

05/11/2017

در ارتفاع

05/11/2017

مهتاب می دمد هنوز ….

05/11/2017

از حصار سال ها

05/11/2017

خانه به دوش

05/11/2017

عدل جهل

05/11/2017

منظره

05/11/2017

7

05/11/2017

5

05/11/2017

2

05/11/2017

1

05/11/2017

یاد

05/11/2017

پندار

05/11/2017

در استوای آب

05/11/2017

و این کلاف

05/11/2017

پیشانی شکفته ی …

05/11/2017

هدیه

05/11/2017

طرح

03/11/2017

از سرزمین آینه و سنگ