خسته از بیرنگی تکرار

03/11/2017

آن سوی تپه ها

03/11/2017

ترانه 6

03/11/2017

ترانه 5

03/11/2017

ترانه 4

03/11/2017

ترانه 3

03/11/2017

ترانه 2

03/11/2017

ترانه 1

03/11/2017

… خواب

03/11/2017

دردا

03/11/2017

عاشقانه

03/11/2017

شیر یا خط

03/11/2017

نفرت

03/11/2017

عاشقانه

03/11/2017

پرسش

03/11/2017

سفر پیدایش

03/11/2017

طرح 22

03/11/2017

بر مداری دیگر

03/11/2017

در آینه ها