دیدار

03/11/2017

عاشقانه 8

03/11/2017

عاشقانه 7

03/11/2017

عاشقانه 6

03/11/2017

عاشقانه 5

03/11/2017

عاشقانه 4

03/11/2017

عاشقانه 3

03/11/2017

عاشقانه 2

03/11/2017

عاشقانه 1

03/11/2017

دیدار

03/11/2017

تاریخ مرگ

03/11/2017

صید سرخ

03/11/2017

گربه شب

03/11/2017

سگ های چشم تو

03/11/2017

تقویم زندگی

03/11/2017

انسان

03/11/2017

دست های بدرقه

03/11/2017

رسولان بی کتاب

03/11/2017

بانوی من

03/11/2017

مدار قلب تو

03/11/2017

به رود بیندیش

03/11/2017

با کاروان ابریشم

03/11/2017

ظهر عظیم

03/11/2017

روح رستاخیز

03/11/2017

عزیمت موعود

03/11/2017

غزل شین

03/11/2017

اقراء باسم : ف. ر . ی

03/11/2017

هسته

03/11/2017

ارتفاع سبز

03/11/2017

کلمات

03/11/2017

مرگ و میلاد

03/11/2017

معمار این جدایی

03/11/2017

عزیمتی برون از خویش

03/11/2017

واژه برکت

03/11/2017

پیغام خاک

03/11/2017

آواز تاک

03/11/2017

پل

03/11/2017

توپ زمین